Školské ovocie a zelenina

13-05-2016

VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE HODNOTENIA PROGRAMU ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) vyzýva všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie a zelenina (ďalej len „uchádzači“) a uchádzačov o zabezpečovanie hodnotenia programu školského ovocia a zeleniny (ďalej len „uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia“) pre školský rok 2016/2017 na predkladanie žiadostí o zabezpečovanie ...

13-05-2016

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci

v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017

22-03-2016

Aktualizovaná Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2015/2016

31-08-2015

Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016.

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2015/2016 vyzýva schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016 na predloženie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci ...

14-08-2015

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, oznamuje všetkým žiadateľom o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“), že dňa 8. augusta 2015 bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie ...

30-04-2015

Oznam pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým uchádzačom o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie ...

30-04-2015

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2015/2016

30-04-2015

Príloha č. 1. - Žiadost o zabezpečovanie OZ

30-04-2015

Príloha č. 2. - Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci

30-04-2015

Príloha č. 3. - Zoznam škôl

30-04-2015

Príloha č. 4. - Čestné vyhlásenie školy

30-04-2015

Príloha č. 5. - Náležitosti zmluvy schváleného uchádzača so školským zariadením

30-04-2015

Príloha č. 6. - Hlásenie školy o spotrebe OZ a o vykonaných súvisiacich činnostiach

30-04-2015

Príloha č. 7. - Žiadosť o poskytnutie pomoci