Prijímatelia z EF pre rybné hospodárstvo

29-06-2011

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2010

23-04-2010

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 22.04.2010

19-02-2010

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 18.02.2010

19-01-2010

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 2007-2013 k 18.01.2010

10-12-2009

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci OP RH SR 07-13 k 09.12.2009

24-11-2009

Oznámenie

PPA uverejnila Zoznam uzatvorených zmlúv k 31. 10. 2009 OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 v časti Inf. o prijímateľoch z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.

24-11-2009

Zoznam uzatvorených zmlúv OP RH SR 2007- 2013 k 31. 10. 2009

11-02-2009

Oznámenie k zverejneniu zoznamu prijímateľov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) k 31.12.2008

Pôdohospodárska platobná agentúra informuje, že v roku 2008 bola vyhlásená 1 výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 a to pre opatrenie ...

11-02-2009

Sumárny prehľad o OP RH SR 2007-2013 k 31.12.2008

26-09-2008

Oznámenie k zverejneniu zoznamu prijímateľov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFRH) k 31.12.2007

Pôdohospodárska platobná agentúra informuje, že vzhľadom na to, že v roku 2007 nebolo vyhlásené výberové kolo na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 uverejní prvý zoznam prijímateľov z EFRH po prijatí a vyhodnotení žiadostí k 31.12.2008 a to v zmysle článku 31, pís. d) nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006.

Pôdohospodárska platobná agentúra v zmysle článku 31, pís. d) nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007 a v zmysle Oznámenia služieb EK k Európskej iniciatíve pre transparentnosť bude zverejňovať zoznam prijímateľov z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo s minimálne ročnou periodicitou a to najneskôr do 30.júna každého roku s údajmi za predchádzajúci rok.