22.01.2016

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015, že žiadateľom, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do opatrenia zasiela osobitným listom oznámenie o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo v zmysle nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „oznámenie“).

Prílohu oznámenia tvorí špecifikácia záväzku s výmerami pre opatrenie ekologické poľnohospodárstvo, s ktorými žiadateľ vstupuje do záväzku pre roky 2015 – 2019.

Podľa § 2 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. podmienkou na zaradenie do opatrenia ekologické poľnohospodárstvo je predloženie záväzného vyhlásenia, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia ekologické poľnohospodárstvo v zmysle príslušných právnych predpisov počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Formulár záväzného vyhlásenia je zverejnený na webovom sídle PPA www.apa.sk v časti Priame a agroenvironmentálne podpory / Oznámenia, resp. je k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA.

PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, že nie je prípustné nijako meniť, upravovať, či dopĺňať formulár záväzného vyhlásenia.

Záväzné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou (v prípade právnických osôb v súlade s výpisom z Obchodného registra SR) je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Adresy jednotlivých regionálnych pracovísk PPA sú uvedené v časti Kontakty / Regionálne pracoviská PPA na vyššie uvedenom webovom sídle PPA.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev