Oznámenia

29.09.2011

Oznámenie č. 09 zo dňa 29.9.2011 (Usmernenie v oblasti verejného obstarávania)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej príjemcovia), že Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej RO) vypracoval „Usmernenie RO v oblasti verejného obstarávania“, ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia. Príjemcovia sú povinní postupovať a dodržiavať ustanovenia uvedené v priloženom usmernení.

27.06.2011

Oznámenie č. 08/OPRH zo dňa 27.6.2011

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013, že dňa 15.6.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného mení a dopĺňa aj zákon o verejnom obstarávaní...

09.06.2011

Oznámenie č.07/OPRH zo dňa 9.6.2011

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013,...

01.04.2011

Oznámenie

PPA oznamuje, že uverejnila USMERNENIE POSTUPU ŽIADATEĽOV PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC A SLUŽIEB v zmysle zákona č. 58/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a...

17.03.2011

Oznámenie k výzve č.2011/OPRH/01

V súvislosti s výzvou č. 2011/OPRH/01, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje žiadateľov, že od 1. apríla 2011 nadobudne účinnosť zákon č. 58/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

28.02.2011

Oznámenie č.05/OPRH zo dňa 28.02.2011

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA" v časti: "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí ...

28.02.2011

Oznámenie č.06/OPRH zo dňa 28.02.2011

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA" v časti: "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí ...

14.10.2010

Oznámenie k výzve č. 2010/OPRH/1

V súvislosti s výzvou č. 2010/OPRH/1, riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“) upozorňuje na oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je definovaná vo výzve...

01.10.2010

Oznámenie č.04/OPRH zo dňa 1.10.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA" v časti: "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí ...

30.06.2010

Oznámenie - výnimka predkladania prvej žiadosti o platbu v rámci OPRH 2007-13

V zmysle Metodickej príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, na základe ktorej boli vyhodnocované projekty v rámci 1. výzvy, je prijímateľovi uložená povinnosť, predložiť prvú žiadosť o platbu do ...

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev