Centrálny archív

Základné údaje / Výročné správy PPA

23-05-2007
Výročná správa pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2006
23-05-2007
Príloha č. 1 - Regionálne pracoviská PPA
23-05-2007
Príloha č. 2 - Organizačná schéma
23-05-2007
Príloha č. 3 - Tabuľky
23-05-2007
Príloha č. 4 - Číselník zdrojov v štátnom rozpočte platný pre rozpočtové organizácie v roku 2006
23-05-2007
Príloha č. 5 - Vecné vyhodnotenie stanovených cieľov PPA - merateľných ukazovateľov programovej štruktúry za rok 2006
23-05-2007
Príloha č. 6 - Výber zo zoznamu uverejnených článkov a materiálov v tlači, internete a besied elektronických médiách s celoslovenským pokrytím za obdobie 01. 01. 2006 - 31. 12.2006
23-05-2007
Príloha č. 7 - Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA k 31. 12. 2006
23-05-2007
Príloha č. 8 - Zoznam skratiek
23-05-2007
Hodnotenie zo strany ústredného orgánu MP SR
18-05-2006
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej správe Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2005
18-05-2006
Výročná správa pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2005
30-06-2005
Prílohy k výročnej správe pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2004
30-06-2005
Výročná správa pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2004