PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Základné údaje / Výročné správy PPA
23-05-2007
Výročná správa pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2006
23-05-2007
Príloha č. 1 - Regionálne pracoviská PPA
23-05-2007
Príloha č. 2 - Organizačná schéma
23-05-2007
Príloha č. 3 - Tabuľky
23-05-2007
Príloha č. 4 - Číselník zdrojov v štátnom rozpočte platný pre rozpočtové organizácie v roku 2006
23-05-2007
Príloha č. 5 - Vecné vyhodnotenie stanovených cieľov PPA - merateľných ukazovateľov programovej štruktúry za rok 2006
23-05-2007
Príloha č. 6 - Výber zo zoznamu uverejnených článkov a materiálov v tlači, internete a besied elektronických médiách s celoslovenským pokrytím za obdobie 01. 01. 2006 - 31. 12.2006
23-05-2007
Príloha č. 7 - Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA k 31. 12. 2006
23-05-2007
Príloha č. 8 - Zoznam skratiek
23-05-2007
Hodnotenie zo strany ústredného orgánu MP SR
18-05-2006
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej správe Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2005
18-05-2006
Výročná správa pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2005
30-06-2005
Prílohy k výročnej správe pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2004
30-06-2005
Výročná správa pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2004

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)