PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Štátna pomoc / Schémy štátnej pomoci
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na plemenné knihy
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti a testáciu
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na platby poistného
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie živočíšnych vedľajších produktov
06-03-2008
Usmernenie MP SR k §16, §13 a §10 nariadenia vlády 369/2007 Z.z.
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych plodinách
06-03-2008
Schéma podpory diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností
06-03-2008
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 4467/2007-930 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z.z. o niektorých opatreniach v pôdohospodárstve
06-03-2008
Návrh schémy štátnej pomoci na úhradu nákladov a škôd spôsobených usmrtením zvierat v dôsledku nariadeného opatrenia
(podlieha schváleniu Ministerstva financií SR a Európskej komisie)
06-03-2008
Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)