PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Propagácia
12-12-2013
Výzva
na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
12-12-2013
Metodický postup
pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.
12-09-2013
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov v termíne do 30. septembra 2013 predložiť žiadosti týkajúce sa ...
29-10-2012
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov v termíne do 15. apríla 2013 predložiť žiadosti týkajúce sa ...
12-07-2012
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
10-04-2012
Metodický postup pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
10-04-2012
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
28-07-2011
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na trhu tretích krajín
28-07-2011
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu
28-07-2011
Metodický postup
pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
20-07-2010
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu
20-07-2010
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na trhu tretích krajín
20-07-2010
Metodický postup
pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
03-11-2009
Metodický postup
pre predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
03-11-2009
Výzva na predkladanie žiadostí pre propagačné programy spolufinancované EÚ na trhu tretích krajín.
03-11-2009
Výzva na predkladanie žiadostí pre propagačné programy spolufinancované EÚ na vnútornom trhu.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)