PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Priame a agro-environmentálne podpory / Legislatíva
17-06-2013
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2013 Z. z.
z 30. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov
14-01-2013
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2012
zo 14. novembra 2012, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z.
12-04-2012
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 495/2011
zo 7 decembra 2011, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
13-01-2011
Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 516/2010
z 15. decembra 2010, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení neskorších predpisov
13-01-2011
Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 488/2010
z 8. decembra 2010 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
24-04-2009
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2009
z 18. marca 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe.
06-03-2009
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2009
z 9. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z.
05-02-2009
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009
zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
05-12-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008
z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
22-05-2008
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby
05-05-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 160/2008
zo 16. apríla 2008 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
05-05-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 155/2008
zo 16. apríla 2008 o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
29-04-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008
zo 16. apríla 2008 o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby
29-04-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2008
zo 16. apríla 2008 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky a osobitnej platby na ovocie a zeleninu
29-04-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2008
zo 16. apríla 2008 o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
29-04-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2008
zo 16. apríla 2008 o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde
29-04-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 146/2008
zo 16. apríla 2008 o podmienkach poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku
12-03-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2008
zo 16. januára 2008, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe
12-03-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 37/2008
zo 16. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
12-03-2008
Redakčné oznámenie o oprave chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky
12-03-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2008
zo 6. februára 2008, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu
30-01-2008
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 579/2007
z 5. decembra 2007, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach
30-01-2008
Nariadenie vlády vlády Slovenskej republiky č. 580/2007
z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 158/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín
18-06-2007
266. Nariadenie vlády Slovenskej republiky
zo 6. júna 2007 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky.
04-06-2007
245. Nariadenie vlády Slovenskej republiky
z 23. mája 2007 o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné podmienky zvierat
25-05-2007
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 25. apríla 2007
o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia
02-05-2007
Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach
02-04-2007
Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 14. marca 2007
o podmienkach poskytovania podpory v polnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín
02-04-2007
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 31. januára 2007
o podmienkach poskytovania podpory v polnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu
02-04-2007
Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 14. marca 2007
o podmienkach poskytovania podpory v polnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe
02-04-2007
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 31. januára 2007
o podmienkach poskytovania podpory v polnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)