Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.1. / Výzva č. 2009/PRV/11

15-07-2009
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013
číslo výzvy: 2009/PRV/11
15-07-2009
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013
číslo výzvy: 2009/PRV/01