Aktuality

21-08-2017

Otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017 časť 2

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k Usmerneniu
viac informácií
15-08-2017

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave
viac informácií
14-08-2017

Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP ...

... a začali realizovať projekt pred nadobudnutím účinnosti aktualizácie Príručky pre Prijímateľa dňa 01.07.2017.
viac informácií
14-08-2017

Oznam pre schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie a časť: Školské mlieko

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle §.7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
viac informácií
10-08-2017

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 2017/2018

viac informácií