Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.1. / Výzva č. 2008/PRV/08

01-07-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013
číslo výzvy: 2008/PRV/08