Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / PRV 2004-2006 / PRV (vlastný dokument)

26-07-2004
Obal
26-07-2004
Obsah
26-07-2004
Úvod
26-07-2004
Popis súčasného stavu - geografia
26-07-2004
Popis súčasného stavu - vidieckosť krajiny
26-07-2004
Popis súčasného stavu - poľnohospodárstvo
26-07-2004
Popis súčasného stavu - lesné a vodné hospodárstvo
26-07-2004
Popis súčasného stavu - životné prostredie
26-07-2004
Popis súčasného stavu - popis politík
26-07-2004
Popis súčasného stavu - SWOT analýza
26-07-2004
Popis stratégie
26-07-2004
Hodnotenie dopadu
26-07-2004
Indikatívna finančná tabuľka
26-07-2004
Popis opatrení na vykonanie Plánu
26-07-2004
Investície do poľnohospodárskych podnikov
26-07-2004
Vzdelávanie
26-07-2004
Znevýhodnené oblasti
26-07-2004
Plnenie noriem
26-07-2004
Agroenvironmentálna podpora
26-07-2004
Zlepšenie spracovania a predajnosti
26-07-2004
Lesné hospodárstvo
26-07-2004
Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy
26-07-2004
Pozemkové úpravy
26-07-2004
Diverzifikácia
26-07-2004
Samozásobiteľské farmy
26-07-2004
Odbytové organizácie výrobcov
26-07-2004
Technická pomoc
26-07-2004
Príplatky k priamym platbám
26-07-2004
Štúdie, demonštračné projekty, školenia, technická pomoc
26-07-2004
Stanovenie príslušných orgánov a zodpovedných inštitúcií
26-07-2004
Implementácia, monitorovanie, hodnotenie, kontrola, sankcie a propagácia
26-07-2004
Výsledky konzultácií
26-07-2004
Rovnováha opatrení
26-07-2004
Zlučiteľnosť a zhodnosť
26-07-2004
Doplnková štátna pomoc
26-07-2004
Príloha A - obal
26-07-2004
Príloha A - Ex-ante hodnotenie Plánu rozvoja vidieka
26-07-2004
Príloha B - obal
26-07-2004
Príloha B - Kraje Slovenskej republiky
26-07-2004
Príloha C - obal
26-07-2004
Príloha C - Minimálne požiadavky vo vzťahu k životnému prostrediu, hygiene a welfare zvierat
26-07-2004
Príloha D - obal
26-07-2004
Príloha D - Kritéria ekonomickej životaschopnosti
26-07-2004
Príloha E - obal
26-07-2004
Príloha E - Zoznam produktov prílohy 1 zmluvy o ES
20-05-2004
Zoznam obcí a katastrálnych území zaradených do znevýhodnených oblastí