PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / PRV 2004-2006 / Metodika pre tvorbu projektov
13-02-2009
Formulár žiadosti príjemcu pomoci o platbu pre opatrenia 2.5, 1.11, 1.12
platí od 12.2.2009
26-01-2009
Monitorovacia správa projektu - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
27-11-2008
ŽKPoP PRV 2004-2006 a Pokyny k vyplneniu ŽKPoP PRV 2004-2006
platí od 1.1.2009
10-06-2008
Monitorovacie správy pre opatrenie 13
05-03-2007
I. Príručka pre žiadateľa/konečného prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Plánu rozvoja vidieka SR - oblasť Cieľa 1 + Cieľa 2 a nezaradené oblasti - horizontálne opatrenia
05-06-2006
II. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia
14-09-2005
V. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre horizontálne opatrenia - súkromný sektor
05-08-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 4.1; 4.2; 5; 8; 11; 12; 13
19-04-2005
Monitorovacie správy pre opatrenie 7.1
20-03-2005
Monitorovacia správa projektu - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)