PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Potravinová pomoc / Možnosti získania potravinovej pomoci
13-09-2011
Usmernenie zo dňa 12.09.2011
22-07-2011
Usmernenie zo dňa 22.7.2011
29-06-2011
Usmernenie zo dňa 29.6.2011
17-06-2011
Usmernenie zo dňa 17.6.2011
01-06-2011
Usmernenie zo dňa 18. 5. 2011
01-06-2011
Oznámenie
PPA oznamuje záujemcom, ktorí plánujú spolupracovať na realizácii programu potravinovej pomoci, že v časti Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Potravinová pomoc / Možnosti získania potravinovej pomoci zverejnila podrobné informácie ohľadom možnosti získania pomoci. Tieto informácie sa budú priebežne aktualizovať.
01-06-2011
Informačný leták k potravinovej pomoci.
01-06-2011
Usmernenie zo dňa 31. 5. 2011
15-11-2010
Oznam pre charitatívne organizácie, ktoré majú v pláne zúčastniť sa programu dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje charitatívnym organizáciám, ktoré majú v pláne zúčastniť sa programu dodávok potravín v prospech najodkázanejších osôb z intervenčných zásob v roku 2011, že ...

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)