PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Obchodné mechanizmy / Vývozné náhrady pre spracované poľnohospodárske výrobky
14-12-2012
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1202/2012
z 13. decembra 2012, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve
11-07-2012
NK 536 2012
Sadzby VN na vajcia a vaječné žĺtky NAI
11-07-2012
Príručka pre spracované poľnohospodárske výrobky
22-11-2011
Vývozné náhrady na vajcia a vaječné žĺtky účinné od 21. októbra 2011 Non-Annex I
22-11-2011
Vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky účinné od 21. októbra 2011 Non-Annex I
25-07-2011
Vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky platné od 21. júla 2011 Non-Annex I
25-07-2011
Vývozné náhrady na vajcia a vaječné žĺtky platné od 21. júla 2011 Non-Annex I
31-01-2011
Sadzby vývozných náhrad na vajcia a vaječné žĺtky Non-Annex I
platné od 21. januára 2011
27-01-2009
Príručka pre spracované poľnohospodárske výrobky
01-04-2008
Pokyny k vyplňovaniu žiadosti o vývoznú náhradu – JCD a kontrolnej kópie T5 pre spracované poľnohospodárske výrobky
01-04-2008
Príručka pre spracované poľnohospodárske výrobky

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)