PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Skladovanie mäsa
03-03-2008
Oznam
viac informácií
Predĺženie dĺžky skladovania prebiehajúcich zmlúv o súkromnom skladovaní uzatvorených v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1267/2007
28-02-2008
Žiadosť o vyplatenie podpory alebo doplatku podpory a uvoľnenie zábezpeky
28-02-2008
Oznámenie o vyskladnení mäsa na export / čiastočné vyskladnenie
28-02-2008
Oznámenie o množstve vyskladneného mäsa
05-12-2007
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1416/2007 z 3. decembra 2007, je prijímanie žiadostí o poskytnutie pomoci pre súkromné skladovanie bravčového mäsa ukončené ku dňu 4. decembra 2007.
28-11-2007
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1391/2007 z 27. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1267/2007 v odvetví bravčového mäsa, sa uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1267/2007 pozastavuje od 28. novembra 2007 do 4. decembra 2007. Žiadosti podané od 27. novembra 2007, o schválení ktorých sa malo rozhodnúť počas tohto obdobia, sa zamietajú.
30-10-2007
Žiadosť o poskytnutie pomoci a uzatvorenie zmluvy o súkromnom skladovaní bravčového mäsa
30-10-2007
Súkromné skladovanie BM - Postup pri podávaní žiadosti
30-10-2007
Výber z nariadenia Komisie (ES) č. 3444-1990

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)