Centrálny archív

Legislatíva / Pre organizáciu trhu / Pre rastlinné komodity

26-05-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1130/2009
z 24. novembra 2009 o ustanovení spolocných podrobných pravidiel na overovanie použitia a/alebo miesta urcenia intervencných produktov(Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 5 – 21)
26-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1204/2009
zo 4. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 64)
26-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1055/2009
z 5. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia Rady (ES) č. 951/2006 a 1234/2007 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2009, s. 61)
26-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1053/2009
z 5. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 952/2006 a 1234/2007 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore s cukrom (Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2009, s. 64)
25-02-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1 – 56)(platnosť od 1. augusta 2009)
25-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 571/2009
z 30. júna 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o stanovenie systému kvót pri výrobe zemiakového škrobu(Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2009, s. 6–16)
25-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2009
z 19. novembra 2009, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2010 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve, a stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EHS) č. 3149/92 (účinnosť od 21.11.2009)(Ú. v. EÚ L 306, 20.11.2009, s. 5–13)
25-02-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009
z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (účinnosť od 5.1.2010, uplatňuje sa pre obilniny od 1.7.2010)(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, p. 35–89)
20-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2009
z 29. júla 2009, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008, ktorými sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Maďarska, Slovenska, Švédska a Talianska(Ú.v. EÚ L 198, 30.7.2009, s. 3)
20-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 183/2009
zo 6. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 1 k nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o úpravu tarifných kvót na hospodársky rok 2009/2010 v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 63, s. 9)
19-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 707/2008
z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 952/2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008, s. 4 – 17 )
18-12-2009
Rozhodnutia Komisie 2008/3498/ES
zo 14. júla 2008, ktorým sa na hospodársky rok 2008/2009 stanovujú sumy dodatočnej pomoci na diverzifikáciu, ktoré sa majú udeliť v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 193, 11. 7. 2008, s. 16 – 17)
17-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 510/2008
zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na hospodársky rok 2008/2009 – pre cukor platné od 1. 10. 2008(Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61 – 62)
16-12-2009
Oznámenie Komisie č. 2008/ C 109/ 03
z 30. apríla 2008 o dostupnosti finančných zdrojov na poskytnutie reštrukturalizačnej pomoci na hospodársky rok 2008/2009 podľa oznámenia Komisie č. K/2008/3498 zo 14. júla 2008(Ú. v. EÚ C 109, 30. 4. 2008, s. 3 )
15-12-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 361/2008
zo 14. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008(Ú. v. EÚ L 121, 7.5.2008, s. 1 – 31
14-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1264/2007
z 26. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve(Ú.v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 16-24)
13-12-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)
12-12-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 1261/2007
z 9. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve(Ú.v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 8-12)
11-12-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2007
z 9. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru(Ú.v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1-5)
10-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1065/2007
zo 17. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, pokiaľ ide o prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru(Ú. v. EÚ L 243, 18.9.2007, s. 6-6)
09-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 739/2007
z 28. júna 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru(Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 22-23)
26-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 999/2008
zo 14. októbra 2008, ktorým sa na účtovný rok 2009 EPZF stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú uplatňovať pri výpočte nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob(Ú. v. EÚ L 273, 15. 10. 2008, s. 5 - 6 )
25-11-2009
Rozhodnutie komisie 2009/504/ES, Euratom
z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie EK č. 97/245/ES, Euratom, podmienky pre poskytovanie informácií v systéme vlastných zdrojov Spoločenstva (Oznámenie EK K(2009) z 28.5.2009)
25-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 858/2008
z 1.septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 967/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 235, 2. 9. 2008, s. 7 – 9 )
25-11-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 13/2009
z 18. decembra, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) s cieľom vytvoriť program podpory konzumácie ovocia v školách,(Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2009, s. 1 – 4)
25-11-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99)
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2008
z 3. októbra 2008, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2009 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve(Ú. v. EÚ L 268, 9. 10. 2008, s. 3 – 7 )
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 707/2008
z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 952/2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008, s. 4 – 17 )
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 551/2007
z 22. mája 2007, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) číslo 952/2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia (ES) číslo 1234/2007 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a režimom kvót(Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007, s. 7 – 9 )
24-11-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, 17.6.2009, s. 1 – 56)(platnosť od 1. augusta 2009)
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009
zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách,(Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 38 – 47)
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 571/2009
z 30. júna 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o stanovenie systému kvót pri výrobe zemiakového škrobu(Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2009, s. 6–16)
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1012/2009
z 26. októbra 2009, ktorým sa na účtovný rok 2010 EPZF stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob(Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 44–45)Účinnosť 1. 10. 2009
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1012/2009
z 26. októbra 2009, ktorým sa na účtovný rok 2010 EPZF stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob(Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 44–45)Účinnosť 1. 10. 2009
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie)(Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1 – 58)
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1012/2009
z 26. októbra 2009, ktorým sa na účtovný rok 2010 EPZF stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob(Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 44–45)Účinnosť 1. 10. 2009
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1011/2009
z 26. októbra 2009, ktorým sa na účtovný rok 2010 stanovujú koeficienty zníženia hodnoty, ktoré sa majú uplatňovať pri nákupe poľnohospodárskych produktov v rámci intervencie(Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 42–43)Účinnosť 1. 10. 2009
25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16 – 99)
25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009
z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 1 – 15)
25-05-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 127/2009
z 12. februára 2009 , ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe platobných alebo intervenčných agentúr (kodifikované znenie)(Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2009, s. 3 – 12)
13-01-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008
zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (kodifikované znenie)(Ú. v. EÚ L 149, 7.6..2008, s. 38)
12-01-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 247/2008
zo 17. marca 2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (OJ L 76, 19.3.2008, s. 1)
18-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1299/2007
zo 6. novembra 2007 o uznávaní organizácií výrobcov chmeľu v platnom znení(účinnosť od 27. novembra 2007)(Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 4)
17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)
12-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008
z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov(Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3 – 22)
12-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003
z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 v znení neskorších predpisovÚ. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1 – 69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 40 S. 269 - 337
12-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 591/2008
z 23. júna 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva(Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 28 – 28)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 879/2008
z 9. septembra 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na vývoz v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska na hospodársky rok 2008/2009(Ú.v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 13-20)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 878/2008
z 9. septembra 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na priemyselné využitie v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska(Ú.v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 8-12)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 877/2008
z 9. septembra 2008, ktorým sa otvára stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska na trhu Spoločenstva(Ú.v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 3-7)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008
z 27. júna 2008, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (platné od 01. 08. 2008)(Ú. V. EÚ L 170, 30. 6. 2008, s. 1 - 80 )
24-09-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008
z 25. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 s zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (platné od 01. 08. 2008)(Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1 – 61)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008
z 23. apríla 2008 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (kodifikované znenie)(Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3 – 56)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2008
z 18. júla 2008 , ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín platobnými agentúrami a intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (kodifikované znenie)(Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 20 – 48)
20-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008
z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov(Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3 – 22)
08-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 428/2008
z 8. mája 2008, určujúce intervenčné centrá pre obilniny (kodifikované znenie)(Ú. V. EÚ L 129, 17.5.2008, s. 8-38)
08-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 491/2008
z 3. júna 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 týkajúce sa výrobných náhrad v sektore obilnín(Ú. v. EÚ L 144, 4.6.2008, s. 3 – 13) (Účinné od 1. 7. 2008)
04-07-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999
zo 17. mája 1999, o spoločnej organizácii trhu s vínom(Ú. v. EÚ L 179, 14.7.1999, s. 1–84) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 26 S. 25 – 108
04-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008
z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore(Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1 – 80)(Účinné od 1. 8. 2008)
06-06-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2001
z 28. júna 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady/ES/ č. 1493/1999, pokiaľ ide o zhromažďovanie informácií na identifikáciu výrobkov z vína a na monitorovanie trhu s vínom a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie /ES/ č.1623/2000(Ú. v. EÚ L 176, 29.6.2001, s. 14–23) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 32 S. 474
06-06-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008
z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999(Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1 – 61) (Účinné od 1. 8. 2008)
17-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007
z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny(Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1 - 98)
16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)(Účinné od 1. 7. 2008)
16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007, o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení neskorších predpisov,(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)
16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)(Účinné od 1. 7. 2008)
14-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 883/2007
z 26. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín(Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2007, s. 3-7)
14-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52-63)
14-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007
z 26. septembra 2007 , ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96(Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1 - 30)(Zrušené 30. 6. 2008)
14-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1572/2006
z 18. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín(Ú. v. EÚ L 290, 20.10.2006, s. 29-34)
09-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 5/2008
zo 4. januára 2008, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1282/2001, pokiaľ ide o lehotu na predkladanie deklarácií o úrode a výrobe pre hospodársky rok 2007/2008(Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 3 - 3)
08-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 216/2004
zo 6. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1722/93 o ustanovení vykonávacích pravidiel k nariadeniam Rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76, ktoré sa týkajú výrobných náhrad v odvetví obilnín a ryže Ú. v. EÚ L 36, 7.2.2004, s. 13 – 14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 42 S. 387
08-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006
z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35–89)
14-12-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1476/2007
z 13. decembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na priemyselné využitie v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Španielska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1059/2007 a (ES) č. 1060/2007(Ú.v. EÚ L 329, 14.12.2007, s. 17-21)
10-10-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006
z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22–31)
19-09-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1059/2007
zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Španielska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska na trhu Spoločenstva(Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 3-7)
19-09-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1060/2007
zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na vývoz v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Španielska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska(Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 8-15)
10-09-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1557/2006
z 18. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1952/2005, pokiaľ ide o registráciu zmlúv a oznamovanie údajov v sektore chmeľu(účinnosť od 22. októbra 2006)(Ú. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 18 – 20)
10-09-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 491/2007
z 3. mája 2007 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1947/2005, pokiaľ ide o oznamovanie údajov o osivách(Ú. v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 3 – 4) (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 247/2007
z 8. marca 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (ES) č. 318/2006 na hospodársky rok 2007/2008(Ú. v. EÚ L 69, 9.3.2007, s. 3-4)
12-07-2007
2007/436/ES, Euratom: Rozhodnutie Rady
zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17-21)
12-12-2006
Nariadenie komisie (ES) č. 1542/2006
z 13. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, pokiaľ ide o prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru(Ú. v. EÚ L 283, 14.10.2006, s. 24-26)
09-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1541/2006
z 13. októbra 2006 , ktorým sa stanovuje koeficient umožňujúci určenie prahovej hodnoty pre stiahnutie z trhu podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 493/2006(Ú. v. EÚ L 283, 14.10.2006, s. 22-23)
04-10-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006
z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót(Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39-59)
02-10-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006
z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35-89)
21-09-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006
z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót(Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39-59)
21-09-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006
z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1 - 31)(platné do 1. 10. 2008)
21-09-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006
z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru(Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22-31)
21-09-2006
Nariadenie Komisie (EHS) č. 1265/69
z 1. júla 1969, ktorým sa stanovujú metódy určenia kvality cukru nakupovaného intervenčnými agentúrami(Ú. v. EÚ L 163, 4.7.1969, s. 1-6) (DE, FR, IT, NL) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 01 s. 162
21-09-2006
Rozhodnutie Komisie 2006/246/ES, EURATOM
z 21. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/245/ES, EURATOM, ktoré určuje podmienky poskytovania informácií členskými štátmi Komisii v rámci systému vlastných zdrojov Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2006) 845](Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 46-51)
30-05-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 320/2006
z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky(OJ L 58, 28.2.2006, p. 42-50)
30-05-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003
z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001(Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1-69) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 40 s. 269 - 337
30-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 2182/2005
z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín(Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 31-55)
25-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006
z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve(Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 32-43)
21-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 493/2006
z 27. marca 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru a ktorým sa dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002(Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 11-19)
20-05-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005
z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005, s. 1 - 39)
29-03-2006
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3149/92
z 29. októbra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá pre dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve .(Ú. v. EÚ L 313, 30. 10. 1992, s. 196 - 200)
21-02-2006
Nariadenie komisie (ES) č. 1227/2000
z 31. mája 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál(Ú. v. EÚ L 143, 16.6.2000, s. 1-21) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 29 s. 116 - 136
16-02-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1068/2005
zo 6.7.2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 824/2000, ktoré stanovuje postupy na preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy na určenie akosti obilnín(Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 65-68)
16-02-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1947/2005
z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s osivami a o zrušení nariadenia (EHS) č.2358/71 a nariadenia (EHS) č. 1674/72(Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 3-7)
16-02-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1952/2005
z 23. novembra 2005 o spoločnej organizácii trhu s chmeľom, ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 1696/71, (EHS) č. 1037/72, (EHS) č. 879/73 a (EHS) č. 1981/82(Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2005, s. 1-7)
16-02-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 941/2005
z 30. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1868/94, ktorým sa ustanovuje systém kvót na výrobu zemiakového škrobu(Ú. v. EÚ L 159, 22.6.2005, s. 1-3)
05-02-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1786/2003
z 29.septembra 20033 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom.(Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 114-120) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 40 s. 382
05-02-2005
Nariadenie Komisie (ES) č.382/2005
zo 7.marca 2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom.(Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 4-19)
31-01-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000
z 25. júla 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus(Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2000, s. 45-99) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 30 s. 182 - 236
31-01-2005
Nariadenie Rady (ES) č.2236/2003
z 23. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1868/94 ustanovujúceho systém kvót, pokiaľ ide výrobu zemiakového škrobu(Ú. v. EÚ L 339, 24.12.2003, s. 45-51) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 41 s. 515 - 521
13-01-2005
Nariadenie Komisie (EHS) č.2913/1992
z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva(Ú. v. EÚ L 302, 19.10.1992, s. 1-50) ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 04 s. 307 - 356
31-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000
z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky(Ú. v. EÚ L 152, 24.6.2000, s. 1-43) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 29 s. 145 - 187
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 824/2000
z 19. apríla 2000, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín(Ú. v. EÚ L 100, 20.4.2000, s. 31-50) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 29 s. 27 - 46
13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3002/1992
zo 16. októbra 1992 o ustanovení spoločných podrobných pravidiel na overovanie použitia a miesta určenia intervenčných produktov(Ú. v. EÚ L 301, 17.10.1992, s. 17-26) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) SK.ES Kapitola 02 Zväzok 04 s. 297
13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/1985
z 22.júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky(Ú. v. EÚ L 205, 3.8.1985, s. 5-11) (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 06 s. 186 - 192
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999
z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske produkty(Ú. v. EÚ L 102, 17.4.1999, s. 11-52) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 s. 129 - 171
13-10-2004
Nariadenie Rady /ES, EURATOM/ č. 1150/2000
z 22. mája 2000, implementujúce rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných finančných zdrojov spoločenstiev(Ú. v. EÚ L 130, 31.5.2000, s. 1-12) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 01 Zväzok 03 s. 169
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 2200/1996
z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou(Ú. v. EÚ L 297, 21.11.1996, s. 1-28) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 20 s. 55 - 82(Zrušené 30. 6. 2008)
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/1996
z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny(Ú. v. EÚ L 297, 21.11.1996, s. 29-48) ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 20 s. 83 - 102
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č.1535/2003
z 29. augusta 2003 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny(Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14-30) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 39 s. 555 - 571
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1622/2000
zo dňa 24. júla 2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník spoločenstva pre vinárske (oenologické) postupy a procesy(Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2000, s. 1-44) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 30 s. 138 - 181
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2001
z 24. apríla 2001ustanovujúce podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore(Ú. v. EÚ L 128, 10.5.2001, s. 32-53) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 32 s. 202 - 223
13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č.2514/1978
z 26. októbra 1978 o registrácii v členských štátoch zmlúv na rozmnožovanie osiva v nečlenských krajinách(Ú. v. EÚ L 301, 28.10.1978, s. 10-11) (DA, DE, EN, FR, IT, NL) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 04 s. 12
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č.1673/2000
z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno(Ú. v. EÚ L 193, 29.7.2000, s. 16-22) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 30 s. 131
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č.245/2001
z 5. februára 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konopou pestovanými na vlákno(Ú. v. EÚ L 35, 6.2.2001, s. 18-27) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 31 s. 229 - 238
13-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č.2075/1992
z 30. júna 1992 o spoločnej organizácií trhu so surovým tabakom(Ú. v. EÚ L 215, 30.7.1992, s. 70-76) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 13 s. 29
13-10-2004
Nariadenie Rady (ES) č.1868/1994
z 27 júla 1994, ktorým sa ustanovuje systém kvót pre výrobu zemiakového škrobu(Ú. v. EÚ L 197, 30.7.1994, s. 4-6) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 16 s. 331 - 333
13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č.1722/1993
z 30. júna 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadení rady (EHS) č. 1766/92 a (EHS) č. 1418/76 týkajúce sa produkčných náhrad v sektore obilnín a ryže(Ú. v. EÚ L 159, 1.7.1993, s. 112-122) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 14 s. 267 - 277(Zrušené 30. 6. 2008)
10-10-2004
Rozhodnutie Komisie 97/245/ES, EURATOM
z 20. marca 1997, ktoré určuje podmienky pre poskytovanie informácií členskými štátmi Komisii v rámci systému vlastných zdrojov spoločenstva(Ú. v. EÚ L 97, 12.4.1997, s. 12-26) (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 01 Zväzok 01 s. 399