Výzvy

28-03-2013

Príloha č.1 k ŽoNFP - opatrenie 3.4.1

28-03-2013

Príloha č.1 k ŽoNFP - opatrenie 3.4.2

28-03-2013

Príloha č. 2 k ŽoNFP - Čestné vyhlásenie konflikt záujmu

28-03-2013

Príloha č. 3 k ŽoNFP - Čestné vyhlásenie de minimis

11-03-2013

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

aktualizované Dodatkom č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinný od13.03.2013