Výzvy

28-03-2013

Príloha č.1 k ŽoNFP - opatrenie 3.4.1

28-03-2013

Príloha č.1 k ŽoNFP - opatrenie 3.4.2

28-03-2013

Príloha č. 2 k ŽoNFP - Čestné vyhlásenie konflikt záujmu

28-03-2013

Príloha č. 3 k ŽoNFP - Čestné vyhlásenie de minimis

11-03-2013

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

aktualizované Dodatkom č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER, účinný od13.03.2013

11-03-2013

DODATOK Č. 13

ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER

11-03-2013

PRÍLOHA Č.1

ZÁVÄZNÁ OSNOVA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA
(účinná od 13. 03. 2013)

11-03-2013

PRÍLOHA Č.3

PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013,OPATRENIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4MAS
(účinná od 13. 03. 2013)

11-03-2013

PRÍLOHA Č.6

CHARAKTERISTIKA PRIORÍT A OPATRENÍ OSI 3, KTORÉ SÚ IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER
(účinná od 13. 03. 2013)

11-03-2013

PRÍLOHA Č.11

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PARTNERA PROJEKTU
(pre partnerov projektu spolupráce zo SR a pre partnera projektu spolupráce z členských štátov EÚ)
(účinná od 13. 03. 2013)

11-03-2013

PRÍLOHA Č.17

METODICKÉ USMERNENIE POSTUPU KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV (OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV) PRI OBSTARÁVANÍ TOVAROV, STAVEBNÝCH PRÁC A SLUŽIEB V RÁMCI OSI 4 LEADER
(účinná od 13. 03. 2013)

11-03-2013

PRÍLOHA Č.18

VZOR VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (účinná od 13. 03. 2013)

11-03-2013

PRÍLOHA Č.19

KRITÉRIÁ PRE UZNATEĽNOSŤ VÝDAVKOV, MAXIMÁLNE FINANČNÉ LIMITY VYBRANÝCH OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OPATRENIA 3.3 VZDELÁVANIE A INFORMOVANIE IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 LEADER, OPATRENIA 4.2 VYKONÁVANIE PROJEKTOV SPOLUPRÁCE A OPATRENIA 4.3 CHOD MAS
(účinná od 13. 03. 2013)

09-05-2012

Oznámenie o zrušení výziev vyhlásených MAS OZ pre rozvoj regiónu SPIŠ na prekladanie ŽoNFP č. 05/2012/PRV/MAS 72, 06/2012/PRV/MAS 72 a 07/2012/PRV/MAS 72

Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s ustanovením § 36 odsek 6 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov ruší výzvy č. 05/2012/PRV/MAS 72, 06/2012/PRV/MAS 72 a 07/2012/PRV/MAS 72.

Dôvodom pre zrušenie výziev je nesúlad s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.11 (platnej od 06.03.2012 a účinnej od 26.03.2012).

30-03-2012

Dodatok č. 12 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader