27-02-2008

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie podniku na výrobu, pridávanie značkovacích látok a balenie koncentrovaného masla (ďalej len "KM") určeného na okamžitú spotrebu v spoločenstve

Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Usmernenie Ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o poskytovaní podpory na koncentrované maslo určené na okamžitú spotrebu v spoločenstve podľa NK (ES) 1898/05 Kapitola III

V y z ý v a

uchádzačov (žiadateľov) na predkladanie žiadosti o schválenie podniku na výrobu, pridávanie značkovacích látok a balenia koncentrovaného masla (ďalej len "KM") určeného na okamžitú spotrebu v spoločenstve osobne, alebo poštou na PPA, Sekcia organizácie trhu, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, resp. Odbor živočíšnych komodít PPA, Bratislava, Dobrovičová 9 (nákup spotrebiteľom na účel konečného spracovania vrátane nákupov hotelov, reštaurácií, nemocníc, domovov dôchodcov, školských zariadení, ústavov pre výkon väzby a všetkých podobných zariadení na účel prípravy jedál určených na okamžitú spotrebu). Maslo, alebo smotana použitá na výrobu KM musia pochádzať z trhu spoločenstva, musia byť vyrobené v spoločenstve a nesmú byť predmetom nákupu intervenčných miest v niektorom členskom štáte.
V zmysle NK (ES) č. 1898/05 čl. 63 ods. 2 schválenie podniku môže byť udelené iba ak:

  • (a) bol schválený podľa čl. 4 NR (ES) 853/04,
  • (b) má vhodnú technickú prevádzku,
  • (c) má kapacitu na spracovanie minimálne dvoch ton koncentrovaného masla za mesiac,
  • (d) má budovy, kde sa dajú prípadné zásoby nemaslového tuku oddelene skladovať a identifikovať,
  • (e) sa zaviaže viesť stále záznamy a podpornú dokumentáciu o dodávateľoch používaného masla a smotany, dátume výroby koncentrovaného masla, množstve a zložení získaného koncentrovaného masla, dátume odobratia produktu a menách a adresách odberateľov, doložené dodacími listami a faktúrami,
  • (f) sa zaviaže predkladať svoje výrobné programy pre každú dávku v súlade s ustanoveniami stanovenými príslušným čl. štátom orgánu zodpovednému za kontroly uvedené v čl. 67.

Ak podnik spracováva rôzne produkty s oprávnením na príspevok, alebo na zníženie ceny, musí sa taktiež zaviazať:

  • že bude viesť záznamy uvedené v ods. 2 písm. e) samostatne,
  • že spracuje uvedené produkty postupne za sebou.

Metodický postup a formuláre žiadosti vrátane dodatkov nájdete tu: Metodický pokyn pre žiadateľov o poskytnutie podpory na koncentrované maslo (ďalej len „KM)  určené na okamžitú spotrebu v spoločenstve podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III.

Bližšie informácie môžete získať priamo na ústredí PPA, osobne na odbore regulácie trhu so živočíšnymi komoditami PPA, Bratislava.


Kontakt:
Ing. Andrea Markovičová
riaditeľka odboru živočíšnych komodít
tel.:(02) 5727 7130
e-mail: andrea.markovicova@apa.sk

Ing. Andrea Hrdá
vedúca oddelenia pre mliečne výrobky, mäso a hydinu
tel.: (02)5727 7125
e-mail: andrea.hrda@apa.sk

Ing. Jozef Škurla
referent oddelenia pre mliečne výrobky, mäso a hydinu
tel.:(02) 5727 7120
e-mail: jozef.skurla@apa.sk

V Bratislave 25. 2. 2008                                                                  

Ing. Henrieta Kožárová      
riaditeľka sekcie organizácie trhu