06-03-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že na  internetovej stránke v časti  Sekcia projektových podpôr - Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 uverejnila Priručku definícia malých a stredných podnikov pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva