04-04-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že v časti Sekcia projektových podpôr / Program rozvoja vidieka na r. 2007-2013 zverejnila Výzvu na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny.