15-04-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov č. 2008/PRV/05