18-04-2008

Oznámenie PPA č. 02 zo dňa 18. apríla 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 8. apríla 2008  a zo dňa 17. apríla 2008 boli v rámci Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „Príručka“) uskutočnené nasledovné úpravy:

1. v Obsahu sa opatrenie 5.1 Operácie technickej pomoci, podopatrenie 5.1.1 Technická pomoc a podopatrenie 5.1.2 Národná sieť rozvoja vidieka zmenilo na Os 5 Operácie technickej pomoci, opatrenie 5.1 Technická pomoc a opatrenie 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka. Uvedené zmeny sú upravené v celom dokumente.
2. v kapitole 2. Charakteristika priorít, osí a opatrení PRV, opatrenie 5.1 Operácie technickej pomoci, podopatrenie 5.1.1 Technická pomoc a podopatrenie 5.1.2 Národná sieť rozvoja vidieka sa zmenilo na Os 5 Operácie technickej pomoci, opatrenie 5.1 Technická pomoc a opatrenie 5.2 Národná sieť rozvoja vidieka.  Poznámka pod čiarou č. 21 sa zmenila na: Operácie technickej pomoci pre zjednodušenie, pre účely metodík PRV SR 2007 – 2013 v súlade s číselníkom premietnutým do ekonomického systému budú považované za piatu Os. V zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 sa rozčleňujú na Technickú pomoc a Národnú sieť rozvoja vidieka, ktoré v metodikách považujeme za dve opatrenia s číslami 5.1 a 5.2, rovnako ako Národnú sieť rozvoja vidieka rozčleňujeme na dve podopatrenia: podopatrenie 5.2.1 Národná sieť rozvoja vidieka – prevádzkové náklady a podopatrenie 5.2.2 Národná sieť rozvoja vidieka – akčný plán.
3. v kapitole 5. Výsledok a hodnotenia ŽoNFP, bod 5.1. Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola doplnená nová veta: „Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam uzatvorí PPA v rámci prvej Výzvy do 31. 12. 2008 z dôvodu časovo obmedzenej platnosti schémy štátnej pomoci pre dané opatrenie“.
4. v kapitole 6. Platby konečnému prijímateľovi, bod 6.1 Zmena právnej subjektivity konečného prijímateľa sa v celom bode pojem „zmena právnej subjektivity“ nahrádza pojmom „zmena právnej formy“.
5. v kapitole 8. Výklad pojmov, bod Riadiaci orgán bola upravená nasledovná veta: „Je ním Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (Sekcia rozvoja vidieka pre osi 1 až 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Oddelenie technickej pomoci pre operácie technickej pomoci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013), ktoré zodpovedá za efektívnosť, správnosť riadenia, poskytovania a využívania podpory v súlade s predpismi EÚ, inštitucionálnymi, právnymi a finančnými systémami a predpismi SR“.