21-04-2008

Oznámenie PPA č. 03 zo dňa 21. apríla 2008


1. Zviazanie dokladov trikolórou (Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 – 2013, bod 3.1.2 PRIJÍMANIE ŽoNFP, časť Upozornenie):
 
Vzhľadom na to, že niektoré notárske a matričné úrady odmietajú overovať zviazanie dokladov podľa požiadaviek Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 – 2013, bude PPA akceptovať aj doklady zviazané žiadateľom (za predpokladu, že zviazaná časť obsahuje všetky požadované doklady stanovené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 – 2013). Pri preberaní žiadosti a po skontrolovaní obsahu zviazanej časti prelepí PPA zviazanie  samolepiacou evidovanou nálepkou.

V prípade, že zviazaná časť obsahuje všetky požadované doklady stanovené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 – 2013  a zviazanie trikolórou je overené notárom alebo Matričným úradom, PPA žiadosť prevezme v zmysle ustanovení Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 – 2013.

Podpis žiadateľa na Čestnom prehlásení musí byť v každom prípade overený notárom alebo Matričným úradom.

Uvedeným spôsobom budú ošetrené aj všetky doteraz prijaté žiadosti, pri ktorých sa vyskytli nedostatky súvisiace s úradným overením zviazania.

2. Žiadosť o stavebné povolenie – § 8 Vyhl. č. 453/2000 Z. z., (k § 58 Zák. č. 50/1976 Zb.  – stavebný zákon):
 
Nakoľko PPA akceptuje v rámci ŽoNFP predloženie (namiesto právoplatného stavebného povolenia) kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8, čo môže byť ešte pred prípadnou výzvou stavebného úradu na doplnenie žiadosti o SP o ďalšie doklady (pozri POVINNÉ PRÍLOHY K PROJEKTU – časť Stavebné investície), bude PPA (pre účely podania Žiadosti o poskytnutie NFP) požadovať, ako povinnú prílohu v prípade stavebných investícií vyžadujúcich si stavebné povolenie:

a) stavebné povolenie (právoplatné alebo právoplatné najneskôr v deň podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP) alebo

b) žiadosť o vydanie stavebného povolenia, prevzatie ktorého potvrdil  stavebný úrad (dátum na prevzatí musí byť pred podaním Žiadosti o poskytnutí NFP) spolu s minimálne nasledovnými prílohami k žiadosti o stavebné povolenie (bez týchto dokladov PPA žiadosť neprevezme):
• meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
• druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
• parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností 1) a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
• meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta,
• údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
• základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach.