24-04-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 24. 4. 2008 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami :

  • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
  • Komerční banka Bratislava, a.s.
  • OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Tatra banka, akciová spoločnosť
  • VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Oznámenie budeme podľa aktuálneho stavu uzatvárania zmlúv aktualizovať.