25-04-2008

Oznámenie PPA č. 04 zo dňa 25. apríla 2008

PAA  žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 25. apríla 2008, upravuje podmienku preukazovania vlastníctva pri nájomných zmluvách alebo kúpnych zmluvách  uzatváraných so Slovenským pozemkovým fondom. Úprava sa vzťahuje na  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenia č. 1.1 Modernizácia fariem a opatrenia 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva podávané v prvom kole Výzvy vyhlásenej dňa 1. 2. 2008. Zmluvy, v ktorých prenajímateľom alebo predávajúcim je Slovenský pozemkový fond a je ich potrebné v zmysle Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR  2007 – 2013 dokladovať pri podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, bude PPA vyžadovať až pri podpise Zmluvy o nenávratný finančný príspevok.