14-05-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že ku dňu 14. 5. 2008 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami :
•    Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
•    Komerční banka Bratislava, a.s.
•    OTP Banka Slovensko, a.s.
•    Tatra banka, akciová spoločnosť
•    VOLKSBANK Slovensko, a.s.
•    Dexia banka Slovensko, a.s.
•    Československá obchodná banka, a.s.

Oznámenie budeme podľa aktuálneho stavu uzatvárania zmlúv aktualizovať.