19-11-2007

Upozornenie


PPA pripomína výrobcom kravského mlieka, že termín predkladania žiadosti o zmenu dodávkovej individuálnej mliečnej kvóty na individuálnu mliečnu kvótu priameho predaja a naopak na kvótový rok je najneskôr do 1.1.2008. Zdôrazňujeme, že každá kvóta výrobcu (dodávková aj priameho predaja) sa na stanovenie poplatku za jej prekročenie hodnotí samostatne a že na žiadosti doručené po termíne nebude možne prihliadať. Zároveň pripomíname, že žiadosť o zmenu IRM nie je žiadosťou o zvýšenie IRM.
Podrobnosti o spravovaní mliečnych kvót aj aktuálny formulár „Žiadosť výrobcu mlieka o zmenu Individuálnej mliečnej kvóty“ sú uverejnené v Metodickom postupe správy mliečnych podľa nariadenia vlády SR č. 250/2005 Z.z. na stránke PPA v časti
Trhové opatrenia/ Živočíšne komodity/ Správa mliečnej kvóty. Informácie podá oddelenie mliečnych kvót č. telefónu: 0918612188, 0918612421, 0918612189.

(vystavené 19. 11. 2007)