13-05-2005

Oznam o zmene bodu 2 "Výzvy na predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2005" zo dňa 20.4.2005

Pôdohospodárska platobná agentúra ( ďalej len PPA), rozpočtová organizácia zabezpečujúca administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č.473/2003 o PPA, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov" oznamuje po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky zmenu bodu 2 uverejnenej "Výzvy na predkladanie žiadostí o priame podpory na rok 2005" nasledovne:

2. Predkladanie žiadostí na chov dojčiacich kráv a na chov bahníc, jariek a kôz


od 15.júna - 15.júla 2005

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne
t.j. do 9.8.2005 bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený , ak by podal žiadosť včas znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Na neskôr predložené žiadosti nebude PPA prihliadať.


Žiadosti sa predkladajú v zmysle ustanovení k čl. 10 Usmernenia ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb" na predpísaných formulároch schválených PPA a vydaných v Metodickom pokyne k Usmernenia ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb zverejnených na internetovej stránke www.apa.sk

V Bratislave 13. 5. 2005
Ing. Vadim Haraj, generálny riaditeľ PPA