24-05-2005

Informácia pre žiadateľov o priame platby na plochu na rok 2005

K podmienkam poskytnutia vyrovnávacieho príspevku na LFA

Žiadatelia, ktorým bol poskytnutý v roku 2004 vyrovnávací príspevok na LFA na základe predloženej žiadosti a títo následne prestali podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe a obhospodarovať pôdu na minimálne stanovenej výmere v zmysle PRV, čím nedodržali povinnosť vyplývajúcu z Nariadenia rady (ES) 1257/1999 vykonávať poľnohospodársku činnosť v znevýhodnenej oblasti po dobu minimálne 5 rokov od roku, v ktorom po prvý krát obdržali vyrovnávací príspevok /s výnimkou, ak táto podmienka nebola splnená z dôvodu udalosti na základe vyššej moci , ktorá znemožnila ďalšie obrábanie pôdy v zmysle čl.39 Nariadenia Rady (ES) 817/2004/ sú povinní poskytnutú platbu za r. 2004 vrátiť!

Žiadatelia, ktorým bol v roku 2004 poskytnutý vyrovnávací príspevok na LFA na základe predloženej žiadosti a títo následne prestali podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe, ale pôdu naďalej obhospodarujú na minimálne stanovenej výmere v zmysle PRV a predložili žiadosť o priame platby na plochu na rok 2005, nie sú povinní vyrovnávací príspevok za r.2004 vrátiť, ale vzhľadom na porušenie kritérií spôsobilosti jeho poskytnutia strácajú nárok na jeho poberanie v nasledujúcich rokoch.

Pokiaľ príde počas povinného obdobia 5 rokov k zmene rozlohy poľnohospodárskej pôdy, táto skutočnosť nemá spätný efekt na už vyplatený vyrovnávací príspevok t.j. poľnohospodár nie je povinný vrátiť už obdržaný vyrovnávací príspevok, avšak v nasledujúcom roku obdrží vyrovnávací príspevok zodpovedajúci novej rozlohe ním obrábanej pôdy zaradenej v znevýhodnenej oblasti. V každom prípade však musí byť dodržaná minimálne rozloha obrábanej pôdy v zmysle čl.14 bod 2 , odrážka 1 Nariadenia Rady (ES) 1257/1999.

Rovnaký princíp bude uplatnený aj v prípade, že dôjde k zväčšeniu rozlohy obrábanej pôdy za podmienky, že dodatočne zaregistrovaná pôda je zaradená v znevýhodnených oblastiach.

K predkladaniu žiadostí na priame platby na plochu v roku 2005 u pozemkov vyňatých na približovanie resp. dočasné uskladnenie vyťaženého dreva resp. na lesnú dopravu z dôvodu likvidácie následkov veternej kalamity lesov na území TANAP-u

Žiadatelia o priame platby na plochu na rok 2005, ktorých časť pozemkov je využívaná na približovanie resp. dočasné uskladnenie vyťaženého dreva resp. na lesnú dopravu z dôvodu likvidácie následkov veternej kalamity lesov na území TANAP-u sú povinní pri predkladaní žiadosti na jednotnú platbu na plochu v deklaračnej časti uviesť výmeru zodpovedajúcu skutočne užívanej výmere dielu zníženej o výmeru , ktorá je dočasne zabraná na vyššie uvedené účely . V prípade, že by tak neurobili hrozí im strany PPA sankčný postih za deklarovanie výmery, ktorá nezodpovedá reálne obhospodarovanej výmere pôdy.

Žiadatelia o priame platby na plochu na rok 2005, ktorí sú informovaní, že nimi obhospodarovaná pôda resp. jej časť bude využitá na približovanie resp. dočasné uskladnenie vyťaženého dreva resp. na lesnú dopravu z dôvodu likvidácie následkov veternej kalamity lesov na území TANAP-u sú povinní pri predkladaní žiadosti na jednotnú platbu na plochu v deklaračnej časti uviesť výmeru zodpovedajúcu skutočne užívanej výmere dielu zníženej o výmeru , ktorá bude dočasne zabraná na vyššie uvedené účely . V prípade, že by tak neurobili im hrozí zo strany PPA sankčný postih za deklarovanie výmery, ktorá nezodpovedá reálne obhospodarovanej výmere pôdy.

Žiadatelia o priame platby na plochu na rok 2005, ktorým po predložení žiadosti bude oznámené, že nimi obhospodarovaná pôda resp. jej časť bude využitá na približovanie resp. dočasné uskladnenie vyťaženého dreva resp. na lesnú dopravu z dôvodu likvidácie následkov veternej kalamity lesov na území TANAP-u budú postupovať ako v prípade vyššej moci t.j. sú povinní najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedeli písomne informovať príslušné regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V zaslanej informácii uvedú názov lokality, číslo príslušného dielu bloku, výmeru plochy, ktorá bude dočasne zabraná na vyššie uvedené účely a účel jej zabrania. V prípade, že tak neurobia, hrozí im zo strany PPA sankčný postih za deklarovanie výmery, ktorá nezodpovedá reálne obhospodarovanej výmere pôdy.