30-06-2005

Informácia pre žiadateľov o podporu na dojčiace kravy resp. na chov jariek, bahníc a kôz v prípade poklesov zvierat

v zmysle "Metodického pokynu k Usmerneniu ministra pôdohospodárstva SR na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb".

Žiadatelia, ktorým na základe nimi predloženej žiadosť o prémiové práva MP SR pridelilo prémiové práva na dojčiace kravy resp. jarky, bahnice a kozy nemusia zasielať oznámenia o úhyne zvierat resp. pôsobení vyššej moci počas obdobia od pridelenia týchto práv do predloženia žiadosti o podporu na dojčiace kravy resp. na chov jariek, bahníc a kôz nakoľko v žiadosti o podporu na dojčiace kravy resp. na chov jariek, bahníc a kôz sú žiadatelia povinní uvádzať len tie zvieratá, ktoré sa v čase podania žiadosti reálne nachádzajú na farme.

U dojčiacich kráv musia žiadatelia zachovať podmienku držania zvierat najmenej 3 mesiace pred dňom podania žiadosti a najmenej 3 mesiace nasledujúce po dátume podania žiadosti, u jariek bahníc a kôz musí žiadateľ zachovať podmienku držania zvierat najmenej do 3 mesiacov nasledujúcich po konečnej lehote pre podanie žiadostí. Nemusí sa však jednať o zvieratá totožné so zvieratami, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti o prémiové práva.

Okrem vyššie uvedených podmienok musia žiadatelia dodržať všetky ďalšie podmienky stanovené v "Metodickom pokyne k usmerneniu ministra pôdohospodárstva SR na úseku štátnej správy o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb".

Uhynutia zvierat resp. pôsobenie vyššej moci sa vyžaduje žiadateľmi písomne oznamovať do 10 dní odo dňa, keď k danej udalosti došlo príslušnému regionálnemu pracovisku PPA v mieste podania žiadosti a to u dojčiacich kráv počas obdobia 3 mesiacov nasledujúcich po dátume podania žiadosti, u jariek, bahníc a kôz počas obdobia do 3 mesiacov nasledujúcich po konečnej lehote pre podanie žiadostí.

Po uplynutí vyššie uvedených časových období pre nahlasovanie uhynutí zvierat resp. pôsobenia vyššej moci nie je potrebné tieto oznámenia viac zasielať.

Pokiaľ ide o náhradu zvierat, nahradiť je možné iba tie zvieratá, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti o podporu na dojčiace kravy resp. na chov jariek, bahníc a kôz , u ktorých nebola splnená podmienka držania zvierat po podaní žiadosti v termínoch stanovených v metodickom pokyne ( netýka sa zvierat, na ktoré sa uplatňuje pôsobenie vyššej moci).