10-01-2008

Linka podnetov

V PPA bola zriadená linka podnetov. Primárnym cieľom linky je zlepšiť úroveň poskytovania služieb PPA, zachovanie dobrého mena PPA a predchádzať vzniku korupčných situácií. Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že zriadená linka podnetov neslúži na podávanie sťažností a informácií telefonicky.

V prípade, že chcete podať sťažnosť, obráťte sa na:

Odbor vnútornej kontroly PPA
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Linka podnetov

telefónne číslo: 0850 111 733