07-04-2005

Záznam zo 7. riadneho zasadnutia Monitorovacieho výboru pre program SAPARD zo dňa 14. decembra 2004