07-04-2005

Pripomienky k odporúčaniam vykonaným v strednodobom hodnotení programu SAPARD v Slovenskej republike