PRV - vlastný dokument

Prílohy k PRV

01.04.2015

Analýza paušálne financovanie antén NSRV

01.04.2015

Analýza vzdelavania paušálne výdavky pre PRV 2014 - 2020

01.04.2015

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK EK K NÁVRHU PRV SR 2014-2020

01.04.2015

Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít

01.04.2015

Systém vzájomnej koordinácie medzi Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (2014-2020) a Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

01.04.2015

Metodika stanovenia území HNV v SR

01.04.2015

Nariadenie vlády SR č. 3422014

01.04.2015

Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít MPRV SR

01.04.2015

Odporúčané navýšenie administratívnych kapacít PPA

01.04.2015

Príloha kapitola 16 - Zoznam členov Pracovnej skupiny pre prípravu PRV SR 2014 - 2020

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev