Podopatrenie 4.1

12-06-2015

Príloha č. 3.6 k Výzve - Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde

12-06-2015

Príloha č. 3.7 k Výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014

12-06-2015

Príloha č. 1a k Formuláru ŽoNFP projekt realizácie oblasť 8.

12-06-2015

Príloha č. 1b k Formuláru ŽoNFP projekt realizácie oblasť 1.-7.

12-06-2015

Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu