Podopatrenie 4.1

12-06-2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka

12-06-2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka

12-06-2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém

12-06-2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém

12-06-2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur