Podopatrenie 7.5

15.01.2016

Výzva na opatrenie 7.5.

Aktualizácia č. 1

27.10.2015

Príloha č. 3.8 k výzve

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O KOMPLETNOSTI DOKUMENTÁCIE Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

27.10.2015

Príloha č. 3.7 k výzve

Zoznam obcí do 1000 obyvateľov

27.10.2015

Príloha č. 3.6 k výzve

Zoznam obcí v Atlase

27.10.2015

Príloha č. 3.5. k výzve

Metodický pokyn k sociálnenu VO pre prv sr 2014 - 2020

27.10.2015

Príloha č. 3.4. k výzve

Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014

27.10.2015

Príloha č. 3.3. k výzve

Predbežná informácia

27.10.2015

Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP

Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 5 000 EUR

27.10.2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP

Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR

27.10.2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev