Podopatrenie 5.1

17-12-2015

Výzva 5.1 Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

17-12-2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

17-12-2015

Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

17-12-2015

Príloha č. 3.1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 5.1

17-12-2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

17-12-2015

Príloha č. 3.3 k Výzve – predb. informácia

17-12-2015

Príloha č. 3.4 - Čestné vyhlásenie žiadateľa prijímateľa o kompletnosti dokumentácie z VO

17-12-2015

Príloha č. 3.2.1 k Príručke

17-12-2015

Príloha č. 3.2.2 k Príručke

17-12-2015

Príloha č. 3.2.3 k Príručke

17-12-2015

Príloha č. 3.2.4 k Príručke

17-12-2015

Príloha č. 3.2.5 k Príručke

17-12-2015

Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP

VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

17-12-2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP

UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

17-12-2015

Príloha č. 3c k Formuláru ŽoNFP

ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka