Legislatíva SR

02.01.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 226/2017 Z. z.

o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

22.06.2016

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 10. decembra 2014 č. 660/2014/100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

22.06.2016

Zákon č. 358/2015 Z.z.

o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o štátnej pomoci)

22.12.2017

Zákon č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení v znení dodatku č. 2

Číslo schémy: SA.55617 (2019/XA)

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 2

Číslo schémy: SA.56615(2020/XA)

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.55207

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.54664

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

Číslo schémy: SA.55372 (2019/XA)

05.04.2019

Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46903(2016/XA)