Podopatrenie 6.3

15-12-2017

Príloha č.9 k výzve 6.3 odpočet podnikateľského plánu

15-12-2017

Príloha č.10 k výzve 6.3 Zoznam NRO k 30.9.2017

15-12-2017

Príloha č.1 k ŽoNFP podnikateľský plán podopatrenie 6.3

15-12-2017

Príloha č.2 ŽoNFP čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

15-12-2017

Príloha č.3 k ŽoNFP Bodovacie hodnotenie 6.3