23/PRV/2017

15.12.2017

Príloha č.9 k výzve 6.3 odpočet podnikateľského plánu

15.12.2017

Príloha č.10 k výzve 6.3 Zoznam NRO k 30.9.2017

15.12.2017

Príloha č.1 k ŽoNFP podnikateľský plán podopatrenie 6.3

15.12.2017

Príloha č.2 ŽoNFP čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

15.12.2017

Príloha č.3 k ŽoNFP Bodovacie hodnotenie 6.3

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev