16/PRV/2015

17.12.2015

Príloha č. 3f k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém

17.12.2015

Príloha č. 3g k Formuláru ŽoNFP

na zákazky podľa § 9 ods. 9 nad 5000 EUR

17.12.2015

Príloha č. 3h k Formuláru ŽoNFP

na zákazky podľa § 9 ods. 9 do 5000 EUR

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev