PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Školský rok 2014/2015

19-08-2014
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2014/2015.

(prílohy A - F aktualizované 10.12.2014)

24-09-2014
Vzor mesačného hlásenia za školský rok 2014-2015

Školský rok 2013/2014

03-02-2014
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014 v znení dodatku č. 1/2014 rozhodnutím č. 64/2013 s účinnosťou od 1.2.2014
03-02-2014
Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
03-02-2014
Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
03-02-2014
Príloha C - žiadosť o poskytnutie pomoci
01-08-2013
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014
01-08-2013
Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
01-08-2013
Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
01-08-2013
Príloha C - žiadosť o poskytnutie pomoci
01-08-2013
Príloha D - Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
01-08-2013
Príloha E - Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia

Školský rok 2012/2013

03-09-2012
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2012/2013.
03-09-2012
Príloha A: Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
03-09-2012
Príloha B: Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
03-09-2012
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
03-09-2012
Príloha D: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
03-09-2012
Príloha E: Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia

Školský rok 2011/2012

03-04-2012
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2011/2012
07-09-2011
Metodický pokyn pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka v školských zariadeniach.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)