PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

03-02-2014
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014 v znení dodatku č. 1/2014 rozhodnutím č. 64/2013 s účinnosťou od 1.2.2014
03-02-2014
Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
03-02-2014
Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
03-02-2014
Príloha C - žiadosť o poskytnutie pomoci
01-08-2013
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014
01-08-2013
Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
01-08-2013
Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
01-08-2013
Príloha C - žiadosť o poskytnutie pomoci
01-08-2013
Príloha D - Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
01-08-2013
Príloha E - Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
03-09-2012
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2012/2013.
03-09-2012
Príloha A: Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
03-09-2012
Príloha B: Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
03-09-2012
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
03-09-2012
Príloha D: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
03-09-2012
Príloha E: Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
03-04-2012
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2011/2012
07-09-2011
Metodický pokyn pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka v školských zariadeniach.
31-08-2011
Príloha A: Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
31-08-2011
Príloha B: Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)