Aktuality

30-09-2016

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Príručku pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2016/2017 vyzýva žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2016/2017 na predloženie žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2016/2017 ...
viac informácií
30-09-2016

Oznámenie

o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.
viac informácií
23-09-2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 18/PRV/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 23.09.2016 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo výzvy 18/PRV/2016 ...
viac informácií
09-09-2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O REGISTRÁCIU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA
viac informácií
06-09-2016

VZOR – Mesačného hlásenia za školský rok 2016-2017

Na základe Čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom ...
viac informácií