PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Informácie o prijímateľoch z EPZF a EPFRV
(čerpanie finančných prostriedkov)

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 410/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 259/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa zverejňujú informácie týkajúce sa len právnických osôb. Zverejnenie sa týka finančného roka podľa EK, t.j. obdobia, od 16.10. roku n do 15.10.roku n+1 (napr. finančný rok 2012 obsahuje platby od 16.10.2011 do 15.10.2012).

€ -
€ -

Finančný rok - všetky roky

Zdroj EÚ
0-9 | 9-0
Zdroj SR
0-9 | 9-0
Vyplatené
0-9 | 9-0
Mena Názov fondu Názov beneficienta PSČ Obec
94316.69 0.00 94316.69 EUR EPZF - ostatné Polnohospodarske druzstvo Neverice 95172 Neverice
342848.11 0.00 342848.11 EUR EPZF - priame platby Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady 95124 Nove Sady
15920.95 0.00 15920.95 EUR EPZF - ostatné Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady 95124 Nove Sady
239682.65 0.00 239682.65 EUR EPZF - ostatné Polnohospodarske druzstvo DEVIO Nove Sady 95124 Nove Sady
344.40 0.00 344.40 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
504.00 0.00 504.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
802.80 0.00 802.80 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
852.00 0.00 852.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
828.00 0.00 828.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
852.00 0.00 852.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
907.20 0.00 907.20 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
877.20 0.00 877.20 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
744.00 0.00 744.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
360.00 0.00 360.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
540.00 0.00 540.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
876.00 0.00 876.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
802.80 0.00 802.80 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
852.00 0.00 852.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
128.50 0.00 128.50 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
480.00 0.00 480.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
481.18 0.00 481.18 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
275.00 0.00 275.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
145.00 0.00 145.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
360.00 0.00 360.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
672.00 0.00 672.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
480.00 0.00 480.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
673.26 0.00 673.26 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
744.00 0.00 744.00 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
641.90 0.00 641.90 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
511.56 0.00 511.56 EUR EPZF - ostatné Liaharensky podnik Nitra akciova spolocnost 94901 Nitra
stránky (4/2013)   ««« 2 3 4 5 6 »»»

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)