PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Informácie o prijímateľoch z EPZF a EPFRV
(čerpanie finančných prostriedkov)

V súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 410/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 259/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa zverejňujú informácie týkajúce sa len právnických osôb. Zverejnenie sa týka finančného roka podľa EK, t.j. obdobia, od 16.10. roku n do 15.10.roku n+1 (napr. finančný rok 2012 obsahuje platby od 16.10.2011 do 15.10.2012).

€ -
€ -

Finančný rok - všetky roky

Zdroj EÚ
0-9 | 9-0
Zdroj SR
0-9 | 9-0
Vyplatené
0-9 | 9-0
Mena Názov fondu Názov beneficienta PSČ Obec
55952.74 18650.92 74603.66 EUR EPFRV EAST-WEST SK. s.r.o. 93505 Pukanec
46197.60 15399.20 61596.80 EUR EPFRV EAST-WEST SK. s.r.o. 93505 Pukanec
52237.26 17412.42 69649.68 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52433.35 17477.79 69911.14 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52199.09 17399.70 69598.79 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52199.09 17399.70 69598.79 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52265.43 17421.82 69687.25 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52361.06 17453.69 69814.75 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52433.35 17477.79 69911.14 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52399.31 17466.44 69865.75 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52362.59 17454.20 69816.79 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
52122.60 17374.20 69496.80 EUR EPFRV ECOenergy 81104 Bratislava
35991.60 0.00 35991.60 EUR EPZF - priame platby ECO-Farm Nitra.s.r.o. 94901 Nitra
30678.47 7669.62 38348.09 EUR EPFRV ECO-Farm Nitra.s.r.o. 94901 Nitra
61088.86 15272.22 76361.08 EUR EPFRV EICHENWALD. s. r. o. 97901 Rimavska Sobota
1038.60 259.65 1298.25 EUR EPFRV Eishken Estate Slovakia. spol. s r.o. 96252 Cerovo
1780.00 0.00 1780.00 EUR EPZF - priame platby Eishken Estate Slovakia. spol. s r.o. 96252 Cerovo
469.16 117.30 586.46 EUR EPFRV EKO - BIO s.r.o. 08633 Smilno
41345.32 10336.34 51681.66 EUR EPFRV EKO - BIO s.r.o. 08633 Smilno
85316.11 0.00 85316.11 EUR EPZF - priame platby EKO - BIO s.r.o. 08633 Smilno
4029.82 1007.46 5037.28 EUR EPFRV EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
598.50 149.63 748.13 EUR EPFRV EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
77406.68 19351.68 96758.36 EUR EPFRV EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
100272.38 0.00 100272.38 EUR EPZF - priame platby EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
31231.17 7807.80 39038.97 EUR EPFRV EKO - druzstvo Kalinka 96225 Viglasska Huta-Kalinka
3518.32 879.59 4397.91 EUR EPFRV EKO - PROFIT. s.r.o. 98401 Lucenec
7786.43 0.00 7786.43 EUR EPZF - priame platby EKO - PROFIT. s.r.o. 98401 Lucenec
13049.54 0.00 13049.54 EUR EPZF - priame platby EKO AGROFARMA. s.r.o. 95601 Velke Dvorany
1125.00 375.00 1500.00 EUR EPFRV EKO DP Lomne. s.r.o. 09033 Lomne
17691.09 4422.78 22113.87 EUR EPFRV EKO DP Lomne. s.r.o. 09033 Lomne
stránky (982/2013)   ««« 980 981 982 983 984 »»»

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)