16-01-2014

Oznámenie č. 18 zo dňa 16.01.2014 (Dodatok č.1 k Výzve na opatrenia 2.1 a 2.2 OPRH).

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že zverejnila na webovej stránke PPA, v časti PPA / Projektové podpory / OP rybné hospodárstvo 2007-201... / Výzvy , Dodatok č.1 k Výzve č. 2013/OPRH/02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci „Prioritnej osi 2 Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh“ pre opatrenie č. „2.1 Investície do akvakultúry“ a pre opatrenie č. „2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh“, vrátane všetkých jej príloh. Príjem Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na ústredí PPA osobne v podateľni ústredia PPA alebo poštou ostáva nezmenený - od 19.5.2014 do 30.5.2014. Dodatok rieši úpravu preukázania vlastníctva výslovne na parcelách registra „C“ (vo formulári ŽoNFP ako aj textáciu príloh vo formulári ŽoNFP), dopĺňa oprávnenosť cieľovej skupiny a nahrádza pôvodné vzory návrhov zmlúv o poskytnutí NFP. Vo formulároch ŽoNFP sa dopĺňa požiadavka na uvedenie čísla účtu vo formáte IBAN.