Aktuality

02-03-2017

Oznámenie o predkladaní žiadostí

o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2017
viac informácií
01-03-2017

Oznamujeme vám, že

dňa 3. marca 2017 (t. j. v piatok) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy realizované prerušenie distribúcie elektrickej energie pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra, ktorý prevádzkuje web PPA. Prerušenie distribúcie elektrickej energie bude mať za následok výpadok webu PPA v čase prerušenia dodávky elektrickej energie. Služby budú znova dostupné o 12:30 hod.
24-02-2017

PPA pristúpila k zverejňovaniu informácií o podporách nad rámec zákona

Bratislava, 23. február 2017 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov nového vedenia, pristúpila k zverejňovaniu informácií o všetkých druhoch podpôr. Na svojej webstránke sprístupnila informácie nad rámec zákona i požiadaviek Európskej únie. Cieľom je stransparentnenie informovania o prostriedkoch, ktoré rozdeľuje. Ročne pritom PPA disponuje cca. 800 miliónmi eur.
viac informácií
21-02-2017

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie resp. o rozšírenie záväzku na opatrenie platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov v roku 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (ďalej len „LEKS“) v roku 2016, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok...
viac informácií
13-02-2017

Oznámenie PPA

SPPK dňa 27. 1. 2017 oslovila generálneho riaditeľa PPA so žiadosťou o poskytnutie informácií o dôvodoch neschválenia priamych platieb pre vybraných žiadateľov. K takejto žiadosti ...
viac informácií