Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie

06-03-2012
Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.3.
06-03-2012
Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP, BSZ
06-03-2012
Príloha č. 3 Protokol o výbere ŽoNFP, SZ
06-03-2012
Príloha č. 17 Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov, BSZ
06-03-2012
Priloha č. 17 Metodické usmernenie pri obstarávaní tovarov SZ
15-10-2010
Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader
č. X 370/2010
14-10-2009
Metodické usmernenie
k opatreniu 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a k opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny
16-04-2008
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader
16-04-2008
PRÍLOHA č. 1. Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia
16-04-2008
PRÍLOHA č. 4. Opatrenia programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a systémy financovania
16-04-2008
PRÍLOHA č. 5. Vyhlásenie o realizácii projektu