Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / SOP P-RV 2004-2006 / Výzvy, Oznámenia

19-01-2010
Oznámenie
viac informácií
PPA pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV k monitorovacej správe za rok 2009. V priebehu realizácie projektu je žiadateľ povinný ročne predkladať PPA „Monitorovaciu správu“. Túto správu posiela na ústredie PPA – Odbor monitoringu do 31. marca, v ktorej uvádza údaje za predchádzajúci kalendárny rok. Pre každé opatrenie/podopatrenie je vypracovaný samostatný formulár monitorovacej správy....
26-01-2009
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV k monitorovacej správe za rok 2008
viac informácií
Vážení príjemcovia pomoci, keďže sa blíži termín zaslania monitorovacej správy a hromadia sa otázky súvisiace s jej zasielaním a vypĺňaním, PPA pre Vás pripravila aktualizáciu vysvetliviek k danej problematike. Veríme, že uvedené informácie Vám budú nápomocné.
03-07-2008
Upozornenie
viac informácií
pre konečných prijímateľov pomoci v rámci Sektorového operačného programu "Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka" 2004 - 2006 (SOP P-RV 2004-2006 ) a Plánu rozvoja vidieka SR na roky 2004-2006 (PRV SR 2004-2006) na spôsob predkladania Žiadostí o platbu...
10-06-2008
Oznámenie
viac informácií
PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 22. mája 2008 boli aktualizované nasledovné prílohy...
28-01-2008
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV k monitorovacej správe za rok 2007
12-12-2007
Oznam
viac informácií
Na základe skúseností zástupcov Ministerstva financií SR (MF SR), ktorí sprevádzali audítorov EK počas viacerých auditných misií, bol vygenerovaný zoznam základných informácií, o ktorých by mal mať konečný prijímateľ (KP) vedomosť, a to ešte pred zahájením takéhoto auditu u KP. Poskytnutím týchto informácií a prípravou KP zo strany Riadiaceho orgánu/Sprostredkovateľského orgánu (RO/SORO) na auditnú misiu Európskej komisie sa môže predísť zbytočným nedorozumeniam a predlžovaniu auditnej misie, stresu konečného prijímateľa z auditu EK ako aj dodatočnému preukazovaniu a zasielaniu dokumentácie auditorom EK.
30-01-2007
Oznámenie pre príjemcov pomoci v rámci SOP P-RV k monitorovacej správe za rok 2006
28-09-2006
Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Priority č. 2: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenia č. 2.4 - Vzdelávanie v termíne od 01.12. - 14.12.2006Kód výzvy: 1132040200604
28-07-2006
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
pre opatrenie č. 2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností
27-07-2006
Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, v rámci Priority č.2: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenia č. 2.3 - Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí - Podopatrenia č. 2.3.1 - Pozemkové úpravy v termíne od 27.09. do 11.10. 2006. Kód výzvy: 1132031200617
10-03-2006
Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zo Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Priorita č.2: Podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie č. 2.3 - Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí - Podopatrenie č. 2.3.1 - Pozemkové úpravy vidieka Kód výzvy: 1132031200616
06-03-2006
Oznámenie PPA pre žiadateľov
viac informácií
v rámci Sektorového operačného programu - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre opatrenie č. 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
03-02-2006
Výzva na predkladanie žiadostí
viac informácií
o nenávratny finančný príspevok zo Sektorového operačného programu poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Kód výzvy: 1132012200616
12-01-2006
OZNÁMENIE k monitorovacím správam pre príjemcov pomoci.
14-12-2005
Oznámenie pre žiadatelov v rámci projektových podpôr – SOP P-RV, PRV a SAPARD vo veci doplnenia podmienok do zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
30-11-2005
Výzva pre záujemcov (žiadateľov) o nenávratný finančný príspevok zo SOP P-RV
k predkladaniu žiadostí v termíne od 01.02.2006 do 15.02.2006 pre Podopatrenie č. 2.3.2 - Diverzifikácia poľnohospodárskych činností v rámci Schémy štátnej pomoci - Schéma podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností.
24-11-2005
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre opatrenie č. 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov
21-10-2005
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre opatrenie č. 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov
22-08-2005
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP) a Plánu rozvoja vidieka (PRV)
28-10-2004
Oznámenie pre žiadateľov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.