04-04-2008

Výzva na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013 pre opatrenie 4.1 a 4.3 č. 2008/PRV/04